I ett forskningsprojekt vill man göra gator smartare och bättre rustade för att möta framtiden.

Foto: Schutterstock

Forskningsprojekt om smarta gator startar

Fem mega trender kommer att påverka stadens gator där många ska samsas om utrymmet. Därför kommer vi i framtiden att behöva smartare gator. ​

Spaning

Ett treårigt forskningsprojekt som heter just "Smarta gator" har fått beviljade medel på nio miljoner kronor från Vinnova. Bakom satsningen står KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco och White.

Omkring 20 till 30 procent av Sveriges städer består av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Enligt ett pressmeddelande från VTI, Statens väg- och forskningsinstitut är det fem megatrender som kommer att påverka stadens gator i framtiden och därmed kräva nya smarta lösningar.

1) Urbaniseringen ställer högre krav på gators bidrag till livskvalitet, närhet, säkerhet och mångfunktionalitet. Det leder till ökat fokus på jämlika transporter som utnyttjar ytan effektivt. Det kan handla om gång-, cykel- och kollektivtrafik men även smidiga, energieffektiva och klimatsmarta gods- och avfallstransporter.

2) Digitaliseringen skapar möjligheter för autonoma delade elektrifierade gods- och persontransporter tillika nya mobilitetstjänster, men den innebär även att kraven ökar på hur gatorna ska utformas.

3) Elektrifieringen av hushåll och fordon leder till att elnätet behöver byggas ut både när det gäller kapacitet och infrastruktur. I gatumiljön tillkommer laddningsstationer och de behöver sedan underhållas.

4) Klimatförändringarna gör att gator måste klara mer varierade förhållanden orsakade av vatten, snö, is och värme. Dessutom behöver gatorna kunna bidra med ekosystemtjänster.

5) Segregationen måste minska och i det sammanhanget kan gator vara ett sätt att integrera staden genom förbättrade länkar både inom och mellan olika stadsdelar.

Det planerade forskningsrojektet ska ställa samman kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, informations- och kommunikationsteknik (ICT), vatten och avlopp (VA), dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, speciellt med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator.

I samråd med fokusgrupper från stat, landsting, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare och brukare kommer modeller och typlösningar för framtidens smarta gator att skapas.

Projektet ska också ta fram ett index för gatufunktionalitet och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet. En körsimulator ska utvecklas som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller. I samband med det arrangeras workshoppar med simulatorn som verktyg.

I en guide för smarta gator i svenska tätorter ska projektet presentera ombyggnads- och nybyggnadsprocesser och lista möjliga pilottester i svenska tätorter.

En stor mängd av samhällsplaneringens aktörer kommer att bli inblandade, såväl offentliga som privata. Därför är också ett övergripande syfte bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare.

#framtid / #Teknik / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER