Klimatets påverkan kan komma att utmana planeringen av infrastruktur.

Foto: Patrick Trägårdh

Ras, skred och erosion - Ny vägledning för långsiktig planering

Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion, har utökats med flera nya kartunderlag sedan den första utgåvan 2015.

Spaning

Senast har Skogsstyrelsen kompletterat med information om områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

Nytt är också att informationen även innehåller SGU:s jorddjupsmodell. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner. Dessutom finns en webbaserad kartvisningstjänst, där underlagen visas som GIS-lager.

I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan användas. När underlagen används på rätt sätt, ger de bra grund för en säker och långsiktigt hållbar markanvändning och planering.

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig framförallt till regionala och kommunala planerare och strateger. Andra användare kan vara miljöinspektörer, VA-planerare, personal inom räddningstjänsten eller centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion. Vägledningen kan också vara till hjälp vid planering av skogliga åtgärder.

Samverkande myndigheter är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket.

#säkerhet / #framtid / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER