Foto: R391n4 från Pixabay

Ingen ökad olycksrisk med sopsaltning på cykelbana

Snöröjningsmetoden där cykelbanan sopas ren från snö kombinerat med halkbekämpning med saltlösning kan ha lett till en ökning av cyklandet vintertid. Det kan också ha bidragit till minskat antal halkolyckor.

Spaning

Sopsaltning är en metod som tillämpas vid vinterväghållning av cykelvägar i allt större utsträckning de senaste åren. Metoden innebär att en sopvals används för snöröjning och att halkbekämpning sker kemiskt med saltlösning, torrt eller befuktat salt.

VTI har under många år bedrivit forskning kring metoden och då främst med fokus på metod, utrustning och strategi, för att kunna ge rekommendationer kring bästa möjliga tillämpning. I en ny studie har tidigare forskning kompletterats med analyser av olycksdata från Strada, för åren 2013 till och med 2017 samt vintersäsongerna 2012/13–2017/18 gällande cyklister, fotgängare och mopedister samt data från cykelflödesmätningar från Stockholm.

Antalet olyckor på de sopsaltade stråken som rapporterats in under den aktuella perioden har inte varit så många att det varit möjligt att kvantifiera effekterna. Klart är dock att sopsaltmetoden inte lett till någon ökad olycksrisk, vilket kunde befaras. Detta med tanke på att cyklisternas hastighet sannolik ökar till följd av det förbättrade väglaget.

Flest halkolyckor med cyklister skedde i anslutning till och från bilväg, på brunnslock, vid övergångsställen och broar. Platser där det sedan tidigare har konstaterats att det finns en ökad risk för halka. Halkolyckorna inträffade ofta i samband med interaktion med andra trafikanter, vanligtvis andra cyklister eller fotgängare, eller vid väjning för något i trafikmiljön som kantstenar, vägmärken, lyktstolpar eller liknande.

Flest halkolyckor stod fotgängarna för och de flesta inträffade i innerstaden, ofta på trottoarer.

Studien är gjord med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond.

#säkerhet / #underhåll / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER