I den nationella planen för infrastruktur väljer regeringen bland annat på utökat anslag för vägunderhåll.

Foto: Schutterstock

Nationell plan för vägar och infrastruktur

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor.

Spaning

Planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. Beslutet rymmer betydande satsningar på väg, järnväg och sjöfart.

I planen finns satsningar på ett ökat anslag av vägunderhåll samt reinvesteringar och underhållsåtgärder på Sveriges vägnät. Det som lyfts fram i pressmeddelandet från regeringen är att det är den största järnvägssatsningen i modern tid.

Totalt satsas 622,5 miljarder kronor. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

Fungerande vägtransporter i hela landet som främjar den regionala tillväxten och goda levnadsvillkor är enligt regeringen en viktig fråga. De har därför ökat anslaget till vägunderhåll i kommande plan. Fortsatta driftbidrag till enskilda vägar kommer att vara ytterligare en viktig åtgärd för att kunna upprätthålla en god framkomlighet i det lågtrafikerade vägnätet. För att trygga och förbättra framkomligheten även för den tyngre trafiken kommer anslaget till bärighet och tjälsäkring att öka.

Bland de större reinvesteringar och underhållsåtgärder på det statliga vägnätet kan särskilt nämnas åtgärder på broar, bland annat väg 137 över Ölandsbron, E6.20 över Älvsborgsbron, Tjörnbron, väg 222 över Skurubroarna i Nacka och bro över Kalix älv vid Kalix.

Andra satsningar på vägnätet som regeringen väljer att lyfta fram är trafiksäkerhetsåtgärder genom en utbyggnad av mötesseparerade vägar. Några av de planerade sträckorna är E4 mellan Hudiksvall och Luleå samt på E20 mellan Örebro och Göteborg och även flera delsträckor på bland annat E10 i Norrbotten.

Regeringen har avsatt drygt 4 miljarder kronor i nationell plan för medfinansiering av de åtgärder under planperioden som Sverigeförhandlingen ingått överenskommelser om med berörda kommuner och regioner. Det är flera olika kollektivtrafikobjekt i de tre storstadsregionerna och en stor mängd nya cykelbanor. Kommunerna har från sin sida åtagit sig att bygga sammanlagt 193 130 bostäder.

Investeringar i järnvägssystemet som nämns är Norrbotniabanan, Sydostlänken, dubbelspårsutbyggnaden längs Ostkustbanan, samt en utökad satsning på åtgärder för långa godståg. Anslaget till drift och underhåll av järnvägen ökar.

Regeringen flerdubblar också satsningarna på investeringar i farleder och slussar jämfört med föregående plan.

Andra satsningar är:

  • Trimining- och miljöåtgärder. Där varje enskild åtgärd som utvecklar och förbättrar den befintliga transportinfrastrukturen, kostar högst 100 miljoner kronor.
  • Stadsmiljöavtalen. Det innebär att staten medfinansierar kommunala och regionala investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik och cykel.
  • Gränsöverskridande transporter. Regeringen har för avsikt att ta initiativ till en dialog med den norska regeringen kring utvecklingen av de gränsöverskridande stråk som Trafikverket beskriver Stockholm-Oslo, Göteborg-Oslo och Malmbanan/Ofotenbanan.
  • Stambanor. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman.

700 miljarder på Sveriges infrastruktur

164 miljarder kronor: Drift och underhåll av statliga vägar

333,5 miljarder kronor: Utveckling av transportsystemet

125 miljarder kronor: Drift och underhåll av statliga järnvägar

Utöver det tillkommer 90 miljarder kronor från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

#Utveckling / #vägar / #spår

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER