Studien från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att materialåtervinningen av metaller ger störst klimatnytta.

Foto: Patrick Trägårdh

Stor klimatvinst om mer byggavfall återvinns

Att använda återvunnet byggmaterial kan ge stora utsläppsminskningar. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Störst klimatnytta ger materialåtervinningen av metaller.

Spaning

På uppdrag av Återvinningsindustrierna har IVL Svenska Miljöinstitutet, undersökt hur mycket koldioxid vi kan spara genom att använda olika återvunna material inom byggsektorn.

– Att använda återvunnet material i stället för nya innebär i princip alltid minskade koldioxidutsläpp. Den här rapporten gör det enklare för aktörer i branschen att räkna ut klimatbesparingen som det återvunna materialet innebär. Förhoppningsvis kan rapporten inspirera byggsektorn till att prioritera användning av återvunnet material och därmed minska utsläppen rejält, säger Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna i ett pressmeddelande.

Enligt undersökning ger materialåtervinning en klimatnytta i form av utsläppsminskning, för alla de undersökta materialen i studien jämfört med om jungfruliga material tas fram. Störst klimatnytta medför materialåtervinningen av metaller där utsläppen kan minska kraftigt om återvunnet material används. En annan mycket viktig åtgärd för att minska koldioxidutsläppen är att återvinna mer hårdplast och cellplast i stället för att förbränna dessa plaster i energiutvinning.

– Materialåtervinning av till exempel metaller kräver mindre energi än produktion från jungfruliga råvaror. Om man använder återvunna material sparas därmed stora mängder energi vilket kan minska de totala klimatutsläppen per vikt, säger Jurate Miliute-Plepiene, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rapporten visar att avfallstransporterna generellt sett har en relativt liten klimatpåverkan på de totala utsläppen per ton insamlat avfall. Även för gipsavfall som i jämförelse med övriga fraktioner har lägst klimatnytta per ton insamlat avfall, kan man transportera avfallet genom nästan hela Sverige innan materialåtervinningen övergår från klimatnytta till klimatpåverkan. För aluminium går det att köra materialet mer än två gånger runt hela jorden innan materialåtervinningen övergår från att vara en klimatnytta till att bli en klimatpåverkan.

Fakta

Bygg- och anläggningssektorn genererar cirka en tredjedel av allt avfall som uppkommer i Sverige, exklusive gruvavfall, och står för nästan lika stora utsläpp som Sveriges inrikestransporter när import och indirekta effekter inkluderas.

Om rapporten
Rapporten är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Återvinningsindustrierna. Syftet med projektet har varit att ta fram klimatnyckeltal för materialåtervinning av 15 bygg- och rivningsfraktioner och jämföra dessa med jungfrulig produktion. Energiutvinning som ett alternativ till materialåtervinning har också inkluderats för enstaka avfallsfraktioner.

#avfall / #återvinning / #klimat

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER