Foto: Schutterstock

Förslag om ändrade regler för kommunalt bifall till vindkraft

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till regeländringar om kommunal tillstyrkan till vindkraft.

Spaning

Kommunernas vetorätt finns kvar, men tidigareläggs och blir en förutsättning för att en tillståndsansökan för vindkraft ska kunna prövas enligt miljöbalken.

Senast år 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion. Vindkraftens utbyggnad är en central del i arbetet med att nå detta mål. För att göra tillståndsprövningen för vindkraft effektiv och förutsägbar har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag till regeländringar.

– Det kommunala vetot har, i sin nuvarande form, kritiserats för att göra tillståndsprövningen ineffektiv och oförutsägbar, vilket är anledningen till att regeringen nu föreslår en förändring i regelverket. Kommunen ska ha kvar sitt inflytande vad gäller vindkraft samtidigt som det ska bli tydligare för alla inblandade vad som gäller, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

De ändringar som regeringen föreslår i lagrådsremissen ska tydliggöra formerna för kommunens ställningstagande. Regeringen bedömer att ett tidigare kommunalt ställningstagande kan spara resurser hos de projektörer som vill etablera vindkraft, prövningsmyndigheter, remissmyndigheter och i vissa fall även kommuner.

Förslaget innebär bland annat att en projektör behöver ha kommunens medgivande för att en ansökan om tillstånd ska kunna prövas. Förslaget innebär även att kommunen blir skyldig att meddela och motivera sitt beslut inom viss tid. Efter fattat beslut kommer kommunen inte längre kunna ändra sig under en viss tid. Regeringens bedömning är att de nya reglerna kommer främja dialogen mellan projektörer och kommuner om vindkraft.

#vindkraft / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER