Foto: Pixabay

Ny rapport från DO: Diskriminering ett utbrett samhällsproblem

Diskriminering är ett utbrett samhällsproblem och förekommer inom alla områden i det svenska samhället. Det här visar DO:s första årsrapport om förekomst av diskriminering i Sverige. Rapporten pekar på att riskerna att utsättas är särskilt stora i skolan och i arbetslivet.

Spaning

Det är första gången som Diskrimineringsombudsmannen (DO) ger ut en rapport som på en övergripande nivå beskriver utsatthet för diskriminering i Sverige. Rapporten visar att diskriminering är ett utbrett och komplext samhällsproblem.

Alla människor kan utsättas för diskriminering, men rapporten visar att riskerna är större för vissa individer samt grupper av individer beroende på situation och samhällsområde. Till exempel utsätts många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättning för diskriminering i skolan. Ett återkommande problem är där att eleverna inte får det stöd och de anpassningar som behövs för att nå upp till skolans kunskapsmål.

I arbetslivet är personer som förmodas tillhöra en viss etnisk tillhörighet eller religion särskilt utsatta för diskriminering, inte minst i form av trakasserier och misstänkliggöranden i olika sammanhang. Det rör inte minst individer som bär synliga kännetecken för en viss etnisk tillhörighet eller religion, till exempel muslimska kvinnor med slöja. Inom arbetslivet riskerar också arbetssökande med arabiska/muslimska namn i större utsträckning än andra att diskrimineras i samband med rekryteringssituationer.

Rapporten visar också att kvinnor och yngre mer än andra uppger att de utsätts för sexuella trakasserier i arbetslivet.

Representativa enkätundersökningar tyder på att långt många fler än de som vänder sig till DO kan vara utsatta för diskriminering. I rapporten beskriver DO att undersökningar från bland annat Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) indikerar att minst 500 000 personer upplever sig diskriminerade varje år. Detta är en indikation och inte en absolut siffra.

– Att det är så många människor som lever med utsattheten det innebär att uppleva diskriminering är ett problem som samhället måste ta på stort allvar. Jag hoppas att vi med den här rapporten kan bidra till att identifiera och synliggöra hur det ser ut. Kunskap om diskriminering är en förutsättning för att kunna motverka den, säger DO Lars Arrhenius.

Fakta om rapporten "Förekomst av diskriminering 2023"

  • Bygger på en kombination av många olika underlag, både statistiska och kvalitativa:
  • Statistik över anmälningar till DO
  • Statistiska enkätundersökningar som genomförts av andra myndigheter och organisationer
  • DO:s tillsynsbeslut
  • Förlikningar och domslut i ärenden som DO har drivit
  • Forskning och kunskapsunderlag från andra organisationer
  • DO:s dialog med civila samhället
  • Analyser av anmälningar och andra kvalitativa undersökningar som gjorts av DO eller i samarbete med DO.
  • Det är den första i en ny rapportserie som årligen kommer att ges ut av DO. Genom att årligen synliggöra förekomst av diskriminering kan rapporten vara en kunskapsgrund och spela en viktig roll för DO och andra aktörer i arbetet med att motverka och förebygga diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter.
  • Rapporten ger inte en heltäckande bild av diskrimineringen i Sverige men är en central och viktig pusselbit i arbetet att motverka diskriminering.

#inkludering / #arbetsliv

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER